BİNGÖL İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

KİĞI İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN YIKIMI İŞİ İLAN METNİ

KİĞI İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN YIKIMI İŞİ İLAN METNİ
KİĞI İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN YIKIMI İŞİ İLAN METNİ

 

 

KİĞI İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN YIKIMI İŞİ İLAN METNİ

 

S. No

 

Malzemenin Ait Olduğu Kurum

Tapu Kaydı

Malzemenin Cinsi

Fiili Durumu

Tahmini Satış              Bedeli  (TL)

Geçici Teminat    (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

Pafta

Ada

Parsel

1

Kiğı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü  

 

5

11

İlimiz, Kiğı İlçesinde  bulunan  mülkiyeti Hazineye ait 5 ada 11 parsel no'lu  taşınmazın üzerinde bulunan riskli binanın yıkımı yapılacağından, binanın üzerinde bulunan yıkım öncesi sökülebilecek malzemeler ile enkazından çıkacak malzemeler karşılığında yıkım ihalesi yapılacaktır.

Binanın Mevcut Hali

66.502,66 TL.

13.500,53 TL.

23/11/2022

14:30

 

1-Yukarıda nitelikleri ve bulunduğu yeri belirtilen Hazine taşınmazı üzerinde bulunan binanın riskli yapı olması nedeniyle yıkımı yapılacağından, yıkımı yapılacak binanın üzerinde bulunan ve yıkım öncesinde ve yıkım enkazından çıkacak malzemeler karşılığında, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 51/a maddesi uyarınca Pazarlık usulü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Hizmet binasında bulunan toplantı salonunda belirtilen gün ve saatte ihalesi yapılacaktır.

2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

-Geçici teminat; (Alınacak İse), (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri) Bankalar tarafından verilen teminat mektubuna ait teyit yazısını ibraz etmeleri gerekir.

- Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi, 

- Tebligat için Türkiye 'de adres göstermeleri,

- İş Deneyim: Daha önce Yıkım işinin yapıldığına dair iş deneyim belgesi veya Kamu Kurum ve Kuruluşlarından alınmış (Güncellenmiş Yıkım İşine ait Deneyim Belge) belgeyi

      - Gerçek kişilerin T.C Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı fotokopisi vermeleri, (nüfus cüzdanının aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.), tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk tüzel kişilerinin, İdare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınması gereken tüm resmi belgeler ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri, 

3-Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 17/06/2011 tarihli ve 27967 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Bazı Tehlikeli Atıkların Geri Kazanımı Tebliği uyarınca, Tehlikesiz Atık Toplama / Ayrıştırma Belgesini (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.), ibraz etmeleri gerekmektedir.

4-İhaleye ilişkin şartname (verilecek ise) ve ekleri mesai saatleri içinde İhalenin yapılacağı Kiğı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde (Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü

 

Binası) bedelsiz olarak görülebilir ve temin edilebilir.

5- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

6-Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihalenin yapıldığı yere ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.

7- Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez

8-2886 sayılı Kanunun 4. maddesine göre istekli; "İhaleye katılan gerçek veya tüzelkişi veya kişileri", ifade ettiğinden; gerçek kişi olmayan ve tüzelkişiliği de bulunmayan iş ortaklıkları ihaleye katılamayacaktır.

 İlan Olunur. 

Karşıyaka Mah. Hikmet Tekin Bulvarı No2/1 Merkez/ Bingöl - 04262191200

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.