BİNGÖL İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Kazım Karabekir İlkokulu Kantin İşletme İhalesi

Kazım Karabekir İlkokulu Kantin İşletme İhalesi

 

KAZIM KARABEKİR İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURULUR

Kazım Karabekir İlkokulu Müdürlüğü, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesine göre 25.01.2024 tarihinde Saat:14:00'da pazarlık usulü ile kantin işletmesi İhalesi yapılacaktır. İhaleye iştirak etmek isteyenler  İl Milli Eğitim Müdürlüğünün aşağıda belirtilen hesabına 250.00 TL. şartname bedeli yatırıp makbuzunu ibraz ederek Okul Müdürlüğünden ihale şartnamesini alabileceklerdir

Şartnamede belirtilen belgeleri ibraz edemeyen katılımcılar ihaleye katılamayacaklardır.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hesap No: TR760001500158007319076441 Vakıfbank Bingöl Şubesi

Katılımcıların Dikkat Etmesi Gereken Genel Hususlar;

     a) İhaleye iştirak edenler Okullarda Bulunan Kantin, Açık Alan ve Salonların İşletme (Kiralama) Şartnamesi ve eki Genel Şartların tüm maddelerini önceden okumuş ve aynen kabullenmiş sayılırlar.

     b) İhaleye katılmak isteyenler ihale ile ilgili şartnameyi İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yukarıda belirtilen hesabına  #250,00# (İkiyüzelli) TL yatırdıklarına dair banka dekontu  karşılığında Okul Müdürlüğü'nden temin edebileceklerdir.

    c) İhale komisyonu başkanı ve üyeleri ile birliğin yönetim ve denetim kurulu üyelerinin ikinci dereceye kadar kan ve kayın hısımları ihaleye katılamazlar.

    d)  İhaleye, ihale şartlarını taşımayanlar kabul edilmez.

    e) İhaleye katılmak isteyen gerçek kişi katılımcılar şartnamede istenen belgeleri hazırlayarak ihalenin yapılacağı tarih ve saate  kadar ihale komisyonuna teslim edeceklerdir.

    f) İhaleye katılacak kişiler; ilgili esnaf odasından adına kayıtlı okul kantin işletmesi olmadığına dair aldığı belgeyi ibraz edecektir. Ayrıca ihale esnasında Bingöl  il milli eğitim müdürlüğü kayıtları sorgulanarak yapılacak incelemede adına kayıtlı kantin bulunan katılımcılar ihale komisyonunca elenecektir.

    g) Kiralama işleminde kira sözleşmesinin süresi en fazla beş yıldır. Bir yıldan uzun süreli kiralama sözleşmelerinde ilk yıl kira bedeli ihale bedelidir. İkinci ve izleyen yıllar kira bedelleri Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE-on iki aylık ortalamalara göre yüzde değişim) oranında artırılır.

     ğ) Yıllık muhammen bedel üzerinden % 30 geçici teminat makbuzu alınacaktır(Nakit teminatlar Muhasebe Müdürlüğünden alınacak olup aksi durumda geçersiz sayılacaktır) Kesin teminat tutarı 1 yıllık kira bedelinin % 6 oranında olacaktır. Teminatlar işin adı ve ihaleye girecek kişinin adı belirtilerek alınacaktır; aksi durumda teminatı geçersiz sayılacaktır.

    h) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alanlar ya da affa uğramış olsa bile Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörizmin finansmanı, kaçakçılık, müstehcenlik, fuhuş suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, kamunun sağlığına karşı suçlar ve 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında işlenen suçlardan ceza alanlar, terör örgütlerine ya da Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti ya da iltisakı yahut bunlarla irtibatı yargı kararı ile tespit edilenler yönetim kurulunda ve harcama komisyonlarında görev alamazlar. Görev almış olanlardan bu niteliği haiz olmadıkları sonradan anlaşılanların görevi bu hususun tespit edildiği tarih itibarıyla sona erer.

   ı) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 84. Maddesince üzerine ihale yapıldığı halde usulüne göre sözleşme yapmayan istekliler ile sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmeyen müteahhit veya müşteriler hakkında ihaleyi yapan bakanlık veya ilgili bakanlık tarafından, bir yıla kadar ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilir ve bu kararlar Resmi Gazete'de ilan ettirildiği gibi ilgililerin müteahhitlik sicillerine işlenir.

     İhaleyi yapan idareler, ihalelere katılmaktan yasaklamayı gerektirir bir durumla karşılaştıkları takdirde, gereğinin yapılması için bu durumu ilgili bakanlığa bildirmekle yükümlüdürler.

   i) ihale üzerinde kalan gerçek ya da tüzel kişi sözleşme imza tarihi itibariyle 5 (beş) iş günü içerisinde ilgili idare tarafından yer teslimi yapılıp çalışmalara başlanabilecektir.

   j) Kiracının değişmesi durumunda; kantine kiracı tarafından yapılan tüm tesis masrafları, kullanım süresi ve amortisman da dikkate alınarak okul, birlik, varsa ilgili oda temsilcisinin/kuruluşun ve gerektiğinde bilirkişi katılımıyla oluşturulan komisyonca takdir edilen meblağ, eski kiracıya yeni kiracı tarafından ödenir.

   k) Kantin ihalesini alan gerçek kişi ya da tüzel kişi 15 (onbeş) iş günü içerisinde sözleşmeyi imzalayacaktır İşletilen yer; sözleşme hükümlerine aykırı işletilmesi  ya da sözleşmenin feshedilmesi halinde  tebligatı müteakip 15 (on beş ) gün içinde  tahliye edilecektir.

4- Katılımcılarda aranacak özellikler ile ihale komisyonuna ibraz etmeleri gereken belgeler:

    a- İkametgâh senedi. (1aydan eski olmamak )

    b- Nüfus cüzdan fotokopisi.

    c- Sabıka kaydı. (6 aydan eski olmamak  )

    d-  Kantin kiralama ihalelerinde isteklilerde, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümlerine göre kantin işletmeciliğinden alınmış ustalık belgesine veya kantin işletmeciliğinden alınmış iş yeri açma belgesine sahip olma şartı aranır. Ancak isteklilerin hiçbirinde yukarıda sayılan belgelerin bulunmaması durumunda Ağırlama ve Gıda, Ağırlama ve Gıda Teknolojisi, Aile Ekonomisi ve Beslenme, Aile ve Tüketici Bilimleri, Aile ve Tüketici Hizmetleri, Aşçılık, Besin Kontrol ve Analizleri, Besin Teknolojisi, Beslenme ve Diyetetik, Beslenme ve Ev Yönetimi, Ev Ekonomisi, Ev İdaresi, Ev Yönetimi-Beslenme, Ev Yönetimi Eğitimi, Gastronomi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Gemi Aşçılığı, Gıda Bilimi ve Teknolojisi, Gıda Mühendisliği, Gıda Kontrolü ve Analizi, Gıda Teknolojisi, Kurum Beslenmesi, Mutfak, Mutfak Sanatları ve Yönetimi, Pasta ve Tatlı Yapımı, Pastacılık, Pastacılık Tatlıcılık ve Şekerlemecilik, Servis, Servis Hizmetleri, Yiyecek İçecek Hizmetleri, Yiyecek İçecek İşletmeciliği Programı/Bölümü/Alanı/Dallarından birine ait Mesleki Eğitim Kanunu hükümlerine göre alınmış ustalık/iş yeri açma belgesi, mesleki ve teknik ortaöğretim diploması, ön lisans/lisans diploması, kantin işletmeciliğinden alınmış kalfalık belgesi veya hayat boyu öğrenme kurumları tarafından verilen kantin işletmecisi kurs programı kurs bitirme belgesine ya da 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında açılmış kurslardan alınan kantin işletmecisi kurs bitirme belgesine sahip olma şartı aranır.

   e- Başka bir kantin çalıştırmadığına dair yazı. (İlgili Esnaf Odasından alınacaktır.)

   f- İlgililer İhaleye bizzat katılmayacaksa vekalet belgesi vekaleten katılacak kişinin nüfus cüzdan fotokopisi ibraz etmesi

   g- Muhasebe Müdürlüğünden % 30 Geçici teminat dekontu.(Aslı)

   h- Şartname alındı dekontu.(Aslı)

  Yukarıdaki  maddelerde yer alan şartlarda herhangi bir eksik olması durumunda ilgili kişi ihaleden elenecektir.

5-İş bu şartname 5 maddeden ibarettir. İlan olunur.

Hasan BAYLAS

Okul Müdürü

Karşıyaka Mah. Hikmet Tekin Bulvarı No2/1 Merkez/ Bingöl - 04262191200

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.