BİNGÖL İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

BİNGÖL İMKB SARIÇİÇEK iLK-ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURULUR

BİNGÖL  İMKB SARIÇİÇEK iLK-ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURULUR
BİNGÖL  İMKB SARIÇİÇEK iLK-ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURULUR

KANTİN İHALE İLANI

 

BİNGÖL  İMKB SARIÇİÇEK iLK-ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURULUR

 

 

İMKB Sarıçiçek İlk-Ortaokulu Müdürlüğü, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesine göre 28.09.2016 tarihinde Saat:10:00’da pazarlık usulü ile kantin işletmesi İhalesi yapılacaktır. İhaleye iştirak etmek isteyenler ilgili okulun aşağıda belirtilen Okul Aile Birliği hesabına 100 TL. şartname bedeli yatırıp makbuzunu ibraz ederek İl Milli Eğitim Müdürlüğünden ihale şartnamesini alabileceklerdir

 

Şartnamede belirtilen belgeleri ibraz edemeyen katılımcılar ihaleye katılamayacaklardır.

 

Okul Aile Birliği Hesap No: 66516313-5001 Ziraat Bankası Bingöl Şubesi

 

Katılımcıların Dikkat Etmesi Gereken Genel Hususlar;

     a)İhaleye iştirak edenler Okullarda Bulunan Kantin, Açık Alan ve Salonların İşletme (Kiralama) Şartnamesi ve eki Genel Şartların tüm maddelerini önceden okumuş ve aynen kabullenmiş sayılırlar.

     b)İhaleye katılmak isteyenler ihale ile ilgili şartnameyi ilgili okulun Okul Aile Birliği hesabına  #100,00# (Yüz) TL yatırdıklarına dair banka dekontu  karşılığında Milli Eğitim Müdürlüğü’nden temin edebileceklerdir.

    c) İhale komisyonu başkanı ve üyeleri ile birliğin yönetim ve denetim kurulu üyelerinin ikinci dereceye kadar kan ve kayın hısımları ihaleye katılamazlar.

    d)  İhaleye, ihale şartlarını taşımayanlar kabul edilmez.

    e) İhaleye katılmak isteyen gerçek kişi katılımcılar şartnamede istenen belgeleri hazırlayarak ihalenin yapılacağı tarih ve saate  kadar ihale komisyonuna teslim edeceklerdir.

    f)İhaleye katılacak kişiler; ilgili esnaf odasından adına kayıtlı okul kantin işletmesi olmadığına ve  ihalelerden yasaklama kararı bulunmadığına dair aldığı belgeyi ibraz edecektir.Ayrıca ihale esnasında Bingöl  il milli eğitim müdürlüğü kayıtları sorgulanarak yapılacak incelemede adına kayıtlı kantin bulunan katılımcılar ihale komisyonunca elenecektir.

 

    g) Kantin işletme süresi 1 yıl olup bu 1 yıllık işletme süresi sözleşmenin feshini gerektiren nedenler yoksa uzatılabilecektir. Sözleşme süresi uzatıldığı takdirde İkinci ve izleyen yıllar kira bedelleri Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE-bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) oranında artırılır.

     ğ) Yıllık muhammen bedel üzerinden % 3 geçici teminat makbuzu alınacaktır(Nakit teminatlar Muhasebe Müdürlüğünden alınacak olup aksi durumda geçersiz sayılacaktır) Kesin teminat tutarı 1 yıllık kira bedelinin % 6 oranında olacaktır.Teminatlar işin adı ve ihaleye girecek kişinin adı belirtilerek alınacaktır; aksi durumda teminatı geçersiz sayılacaktır.

     

    h) Taksirli suçlar ile tecil edilmiş hükümlüler hariç hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla basit ve nitelikli zimmet irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyete kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunanlar ve kamu haklarından yoksun bırakılanlar ihaleye katılamazlar.

   ı) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 84. Maddesince üzerine ihale yapıldığı halde usulüne göre sözleşme yapmayan istekliler ile sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmeyen müteahhit veya müşteriler hakkında ihaleyi yapan bakanlık veya ilgili bakanlık tarafından, bir yıla kadar ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilir ve bu kararlar Resmi Gazete´de ilan ettirildiği gibi ilgililerin müteahhitlik sicillerine işlenir.

     İhaleyi yapan idareler, ihalelere katılmaktan yasaklamayı gerektirir bir durumla karşılaştıkları takdirde, gereğinin yapılması için bu durumu ilgili bakanlığa bildirmekle yükümlüdürler.

 

   i) ihale üzerinde kalan gerçek ya da tüzel kişi sözleşme imza tarihi itibariyle 3 (üç) iş günü içerisinde ilk kirayı peşin olarak yatıracak olup ilk kira yatırıldıktan sonra ilgili idare tarafından yer teslimi yapılıp çalışmalara başlanabilecektir..Kiracı bir ay dolmadan tek taraflı iptal dilekçesi vermesi durumunda peşin ödediği kira kiracıya  iade edilmeyecektir.

 

   j) Kiracının değişmesi durumunda; kantine kiracı tarafından yapılan tüm tesis masrafları, kullanım süresi ve amortisman da dikkate alınarak okul, birlik, varsa ilgili oda temsilcisinin/kuruluşun ve gerektiğinde bilirkişi katılımıyla oluşturulan komisyonca takdir edilen meblağ, eski kiracıya yeni kiracı tarafından ödenir.

 

   k) Kantin ihalesini alan gerçek kişi ya da tüzel kişi 5 (beş) iş günü içerisinde sözleşmeyi imzalayacaktır İşletilen yer; sözleşme hükümlerine aykırı işletilmesi  ya da sözleşmenin feshedilmesi halinde  tebligatı müteakip 15 (on beş ) gün içinde  tahliye edilecektir.

 

   L) Kantini kiralayan gerçek ya da tüzel kişi sözleşmenin imzalanmasına müteakip 5 (beş) iş günü içerisinde ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına  kaydını yaptırarak bir nüshasını okul idaresine teslim edecektir.

 

 

4- Katılımcılarda aranacak özellikler ile ihale komisyonuna ibraz etmeleri gereken belgeler:

    a- İkametgâh senedi. (1aydan eski olmamak ve ıslak imzalı olacak)

    b- Nüfus cüzdan fotokopisi.

    c- Sabıka kaydı. (6 aydan eski olmamak ve ıslak imzalı olacak )

    d- Kantin kiralama ihalelerinde katılımcılardan, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümlerine göre kantincilik alanında alınmış ustalık belgesi sahibi olma şartı aranır. Ancak, katılımcıların hiçbirisinde ustalık belgesi bulunmaması durumunda işyeri açma belgesi, kalfalık, kurs bitirme belgelerinden en az birine sahip olma şartı aranır. (aslı ya da noterden veya il milli eğitim müdürlüğünden tasdikli sureti olacak.Farklı yerlerden alınan onaylı belgeler geçersiz sayılacaktır)

   e- Başka bir kantin çalıştırmadığına dair yazı. (İlgili Esnaf Odasından alınacaktır.)

   f- İhaleden men yasağı almadığına dair belge (Ayrıca ihale esnasında KİK’ten sorgulama yapılacaktır)

   g- İlgililer İhaleye bizzat katılmayacaksa vekalet belgesi

   ğ- Geçici teminat dekontu.(Aslı)

   h- Şartname alındı dekontu.(Aslı)

  Yukarıdaki  maddelerde yer alan şartlarda herhangi bir eksik olması durumunda ilgili kişi ihaleden elenecektir.

 

5-İş bu şartname 5 maddeden ibarettir. İlan olunur.

Yenişehir Mah. Hükümet Konağı. Kat3 12090 BİNGÖL - 04262132585

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.