BİNGÖL İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

BİNGÖL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURULUR

BİNGÖL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURULUR
BİNGÖL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURULUR

 

BİNGÖL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURULUR

Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesine göre 30.05.2022 tarihinde Saat:10:30'da pazarlık usulü ile 1 (bir) öğün öğle yemeği İhalesi yapılacaktır. İhaleye iştirak etmek isteyenler İl Milli Eğitim Müdürlüğünün aşağıda belirtilen hesabına 100 TL. şartname bedeli yatırıp makbuzunu ibraz ederek İl Milli Eğitim Müdürlüğü Satın Alma Bürosundan ihale şartnamesini alabileceklerdir

Şartnamede belirtilen belgeleri ibraz edemeyen katılımcılar ihaleye katılamayacaklardır.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hesap No: TR550001000302444152375001 Ziraat Bankası Bingöl Şubesi

1-Katılımcıların Dikkat Etmesi Gereken Genel Hususlar;

     a) İhaleye iştirak edenler Yemek Hizmeti Şartnamesi ve eki Genel Şartların tüm maddelerini önceden okumuş ve aynen kabullenmiş sayılırlar.

     b) İhaleye katılmak isteyenler ihale ile ilgili şartnameyi İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yukarıda belirtilen hesabına  #100,00# (Yüz) TL yatırdıklarına dair banka dekontu karşılığında İl Milli Eğitim Müdürlüğü Satın Alma Bürosundan temin edebileceklerdir.

    c) İhale komisyonu başkanı ve üyeleri ile birliğin yönetim ve denetim kurulu üyelerinin ikinci dereceye kadar kan ve kayın hısımları ihaleye katılamazlar.

    d)  İhaleye, ihale şartlarını taşımayanlar kabul edilmez.

    e) İhaleye katılmak isteyen gerçek kişi katılımcılar şartnamede istenen belgeleri hazırlayarak ihalenin yapılacağı tarih ve saate kadar ihale komisyonuna teslim edeceklerdir.

    f) İstekli teklif ettikleri toplam yıllık bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

     g) Taksirli suçlar ile tecil edilmiş hükümlüler hariç hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla basit ve nitelikli zimmet irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyete kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunanlar ve kamu haklarından yoksun bırakılanlar ihaleye katılamazlar.

   h) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 84. Maddesince üzerine ihale yapıldığı halde usulüne göre sözleşme yapmayan istekliler ile sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmeyen müteahhit veya müşteriler hakkında ihaleyi yapan bakanlık veya ilgili bakanlık tarafından, bir yıla kadar ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilir ve bu kararlar Resmi Gazete'de ilan ettirildiği gibi ilgililerin müteahhitlik sicillerine işlenir.

 İhaleyi yapan idareler, ihalelere katılmaktan yasaklamayı gerektirir bir durumla karşılaştıkları takdirde, gereğinin yapılması için bu durumu ilgili bakanlığa bildirmekle yükümlüdürler.

   ı) İhale üzerinde kalan gerçek ya da tüzel kişi sözleşme imza tarihi itibariyle 5 (beş) iş günü içerisinde ilgili idare tarafından yer teslimi yapılıp çalışmalara başlanabilecektir.

   i) İhaleyi alan gerçek kişi ya da tüzel kişi 10 (on) iş günü içerisinde sözleşmeyi imzalayacaktır İşletilen yer; sözleşme hükümlerine aykırı işletilmesi ya da sözleşmenin feshedilmesi halinde tebligatı müteakip 15 (on beş ) gün içinde tahliye edilecektir.

2- Katılımcılarda aranacak özellikler ile ihale komisyonuna ibraz etmeleri gereken belgeler:

    a- İşletme Kayıt Belgesi ;  (Yemek Üretimli)

    b- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

    c- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

    d- Yemek Hizmeti ihalelerinde katılımcılardan, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümlerine göre Yemek Hizmeti alanında alınmış ustalık belgesi sahibi olma şartı aranır. Ancak, katılımcıların hiçbirisinde ustalık belgesi bulunmaması durumunda işyeri açma belgesi, kalfalık, kurs bitirme belgelerinden en az birine sahip olma şartı aranır. (aslı ya da noterden veya il milli eğitim müdürlüğünden tasdikli sureti olacak. Farklı yerlerden alınan onaylı belgeler geçersiz sayılacaktır)

   e- İlgililer İhaleye bizzat katılmayacaksa vekalet belgesi vekaleten katılacak kişinin nüfus cüzdan fotokopisi ibraz etmesi

   f- Muhasebe Müdürlüğünden % 3 Geçici teminat dekontu.(Aslı)

   g- Şartname alındı dekontu.(Aslı)

  Yukarıdaki maddelerde yer alan şartlarda herhangi bir eksik olması durumunda ilgili kişi ihaleden elenecektir.

3-Hakedişlerin Ödenmesi; Kurum yetkilileri tarafından günlük yemek verilen personellere ait tutulan puantajlar doğrultusunda her ayın bitiminde ödenek olması halinde ödemeler yapılacaktır.

4-İş bu şartname 4 maddeden ibarettir. İlan olunur.

                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                        Selahattin AKINCI

 İl Milli Eğitim Şube Müdürü

Karşıyaka Mah. Hikmet Tekin Bulvarı No2/1 Merkez/ Bingöl - 04262191200

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.